Pertolongan Allah
Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan engkau melihat manusia masuk berbondong-bondong kedalam Din Allah. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan-Nya. Sungguh dia maha penerima taubat.(QS.an-Nasr: 1-3)

Muqoddimah

Ini adalah surah an-Nasr ,yang berjumlah 3 ayat dan surat nomor ke-103 dari 114 surat al-Qur’an. Walaupun surat ini kelihatannya ayat –ayatnya pendek akan tetapi ia di kategorikan ke dalam  surat madaniyah.

Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dimukakan bahwa ketika rasulullah masuk ke kota makkah pada waktu fathul makkah , Khalid bin Walid di perintahkan memasuki makkah dari jurusan dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy (yang menyerangnya) serta merampas senjatanya setelah memperoleh kemenangan. Maka berbondong – bondong kaum Quraisy masuk kedalam Din Islam. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu dan sebagai perintah untuk bersyukuri  dengan mensucikan Allah Ta’ala atas kemenangannya dan meminta ampun atas kesalahannya. (kitab Asbabun Nuzul diterbitkan oleh CV. Diponegoro Bandung )

Tafsir Ayat

Surat ini berisi tentang kabar gembira dan perintah kepada Rasulullah dan kaum muslimin setelah mendapatkan kemenangan (fathu makkah). Adapun pertolongan yang di maksud Allah adalah ketika Allah membebaskan bumi makkah dari tangan - tangan orang kafir untuk Rasulullah dan kaum muslimin. Dan juga kemenangan atas masuknya orang orang kafir kepada Din Allah secara berbondong bondong setelah sekian lama memusuhi kaum muslimin. Dimana dalamnya juga termasuk keluarga Nabi dll.

Pada waktu sebelum fathul makkah masih banyak dari kalangan keluarga Nabi yang belum memeluk Islam (kafir) akan tetapi dengan adanya peristiwa fathul makkah ini Allah memberi hidayah kepada sebagian mereka. Termasuk di antaranya adalah Abu Sufyan (paman Nabi) yang termasuk salah satu dari pembesar-pembesar  kaum Quraisy, dan setelah masuk Islam Abu Sufyan pun menduduki posisi penting dalam Islam.

Allah ta’ala memerintahkan kepada Nabi dan juga kaum muslimin seluruhnya untuk selalu bersyukur kepada Allah, kemudian dibarengi dengan bnertasbih, bertahmid dan beristighfar memohon ampunan kepadaNya. karena Allah adalah yang memberi kenikmatan dan kemenangan itu ,maka wajib bagi kita semua untuk melakukan hal itu. karena kalau kita tidak bersyukur atas apa-apa yang telah kita dapatkan maka itu bisa manjadi tidak berkah.

Didalam surah ini terdapat 2 isyarah penting :
yang pertama yaitu : Bahwasanya Allah menurunkan kemenangan kepada Nabi muhammad pada saat itu dengan tujuan untuk melanjutkan estafet perjalanan dakwah Islam. Dan mesyukuri kemenangan itu dengan bertasbih tahmid dan istighfar kepada Allah ta’ala. sebagaimana firman Allah ;

Artinya:jika kalian bersyukur maka pasti akan aku tambahi nikmatku kepada kalian” .

Di dalam ayat ini Allah memakai huruf lam dan nun taukid dalam firmannya yang berarti bersifat  pasti dan akan terjadi. Juga perlu kita ketahui bahwasanya pada masa menjelang kiamat nanti kalimat –kalimat tersebut adalah makanan bagi seorang mu’min dan akan dikenyang kan dengan itu. Oleh karena itu sudah saatnya bagi kita semua untuk membiasakan mengucapkan kalimat kalimat itu.   

Telah terbukti bahwasanya pertolongan Allah itu selalu ada dan pasti ada. dari sejak zaman khulafaur rasyidin hingga zaman sekarang ini pertolongan Allah selalu turun secara terus menerus, dan itu pasti akan terus berlanjut sampai kapanpun dan yang pasti yang menapat kan pertolongan Allah adalah para hamba hambaNya yang selalu menolong agama Allah, sebagaiman yang telah Allah firmankan didalam al-Qur’an:

Artinya ; “Wahai orang – orang yang beriman! jika kamu menolong gama Allah niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. ( QS.Muhammad:7)

Di dalam ayat di atas Allah ta’ala memakai fi’il mudhori’ yang berarti istimrar (yang berarti terus menerus) artinya sampai kapanpun pasti akan ada, dan ayat inilah yang meneguhkan hati para mujahidin untuk selalu teguh dijalan Allah. mengapa mereka bisa teguh dijalan ini ? karena Allah sendiri yang telah menjamin mereka bukan siapa-siapa lagi.  sehingga tidak ada keraguan yang bercokol didalam dada mereka.

Adapun pertolongan Allah biasanya bersifat tidak disangka-sangka contohnya adalah ketika perang badar, pada saat itu kndisi kaum muslimin sudah sangat lemah karena disebabkan pertempuran yang tidak seimbang serta perlengkapannya yang kurang lengkap pada saat itu hampir hampir di antara kaum muslimin ada yang mau mundur akan tetapi secara tiba-tiba Allah menolong mereka, sebagaimana firmanNya:

Artinya;”Ketika dua pihak dari kamu ingin (mundur) karena takut, Allah adal;ah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja oreang-orang mukmin bertawakal. dan sungguh Allah telah menolongkamu di dalam Perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertawakalah kepada Allah agar kamu mensyukuriNya. (Ingatlah), ketika engkau (Muhammad) mengatakan kepada orang-orang beriman,” apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang di turunkan(dari langit)?’  (QS.al-Baqoroh:121-124)

Subhanalah, sangat menakjubkan apabila kita bayangkan, ketika kondisi sudah sangat lemah tiba-tiba Allah menurunkan pertolonganNya kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi.  Apabila kita tidak percaya dengan hal itu maka sebenarnya kita belum di sebut sebagai orang  yang mu’min apalagi muhsin.

Adapun isyarat yang kedua adalah: bahwasanya itu merupakan tanda –tanda bahwa ajal Nabi SAW sudah dekat, karena setel;ah peristiwa fathul makkah juga dilangsungkan dengan haji wada’ (haji perpisahan).

 Telah diketahui bahwa kehidupan yang baik adalah diakhiri dengan istghfar, sebagaimana shalat ,haji dll. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi agar mempersiapkan dir untuk menghadap kepada Allah SWT yaitu dengan tahmid, tasbih dan istighfar.  

kesimpulan

Untuk selalu yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang.di perintahkan untuk memuji Allah tasbih, tamid, istihfar setelah mendapatkan yang baik.umur yang baik adalah diakhiri dengan istighfar.
Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuknya. Aamiin
Tag : Islami
0 Komentar untuk "Pertolongan Allah "

Back To Top